ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

លក្ខខណ្ឌ

សូមយល់ស្របលក្ខខណ្ឌមុនពេលចុះបញ្ជី។

សិទ្ធិការផ្អាកឬបញ្ចប់។

អ្នកយល់ព្រមថាទំព័រនេះអាចបញ្ចប់ការបញ្ជីដោយភ្លាមបើឃើញថា

(ក) អ្នកមិនគោរពលក្ខខណ្ឌច្បាប់ទូទៅរបស់គេហទំព័រនេះទេ។

(ខ) អ្នកឥតបានគោរពលក្ខខណ្ឌមួយម្តងហើយម្តងទៀត

(គ) អ្នកបានចុះបញ្ជីទំនិញគួរឱ្យសង្ស័យ

ការប្រព្រឹត្ដរបស់អ្នក

អ្នកទទួលខុសត្រូវលើមាតិកាបញ្ជីរបស់អ្នក។ បញ្ជីរបស់អ្នកមិនអាចរំលោភលក្ខខណ្ឌទេ។ អ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលតើអ្នកអាចទិញឬលក់ទំនិញរបស់អ្នកឬទេ។

អ្នកមិនអាចដាក់ប្រកាសសារដែលខុសច្បាប់ រំខាន បង្កាច់ រំលោភ ថោកជាដើម។ អ្នកក៏មិនអាចប្រកាសព័ត៌មានដែលធ្វើអោយខុសច្បាប់ឬខុសលក្ខខណ្ឌ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

គេហទំព័រនេះគឺកន្លែងសម្រាប់អ្នកលក់អាចលក់ទំនិញនិងអ្នកទិញអាចទិញបាន។ យើងមិនទាក់ទងក្នុងការលក់របស់អ្នកលក់និងអ្នកទិញ។ គេហទំព័រយើងមិនកំណត់គុណភាព សុវត្តិភាព ឬនីត្យានុកូលភាពរបស់ទំនិញ ឬតើបញ្ជីគឺត្រឹមត្រូវឬទេ។ យើងមិនកំណត់តើអ្នកលក់បានលក់ឬអ្នកទិញបានទិញទំនិញឬឥត។ សូមចាំថា នៅទំព័រនេះក៏អាចមានអ្នកប្រើពីបរទេស កូនក្មេង ឬ ជនឆបោក។

គេហទំព័រ នេះមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទំនិញដែលបានលក់ ឬបាក់បែកពេលដឹកជញ្ជូនឬពេលការត្រួតពិនិត្យ ការបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវ ការបំពានកិច្ចសន្យាដោយអ្នកលក់ឬអ្នកទិញ។ គេហទំព័រនេះមិនទទួលខុសត្រូវលើតម្លៃទំនិញជំនួស ឬការបាត់បង់។

គេហទំព័រមិនទទួលបំណុលើមាតិការបស់បញ្ជី។ ប៉ុន្តែបើអ្នកត្រូវបានឆកបោ យើងនឹងខំជួយ។