ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Letsfit Resistance Loop Bands, Resistance Exercise Bands

$29

Add to favorites

Description:


Letsfit Resistance Loop Bands, Resistance Exercise Bands for Home Fitness

Product Features
● 5 Resistance Bands Include: Made from 100% natural latex. Comes in 5 different resistance strength levels: X-Light, Light, Medium, Heavy and X-Heavy. They're suitable for beginner or a seasoned workout sportsman.
● Efficient Workout: Loop Resistance Bands increase the effectiveness of your exercises. Used for a range of workouts, from glute and hip activation, strength techniques to integrate seamlessly with every workout program such as Yoga, Pilates,etc.
● Multifunctional: The resistance band set can be used to exercise all parts of muscles such as arms, chest, abdomen, glutes and legs, also good for Physical Therapy, Recovery or to increase Mobility.
● Gym-in-your-pocket: The exercise bands take up little space so that you can use them at home or carry on the way, such as in office, on a vacation, even can squats while watching TV at home.

● What's Included: portable carry bag and instructions manual.

Included in the Box:
5x Exercise loop bands with color-coded resistance levels
1x portable carry bag
1x instructions manual
__________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $29

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Letsfit Resistance Loop Bands, Resistance Exercise Bands

$29