ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 24, 2020

Phnom Penh

គ្រាប់ប៉េងប៉ុង​ផលិតផលរបស់ Double Fish (双鱼)

Call For Price

Add to favorites

Description:


ហាងយើងខ្ញុំក៏មានលក់គ្រាប់ប៉េងប៉ុង​ផលិតផលរបស់ Double Fish (双鱼)គុណភាពល្អអាចប្រើសម្រាប់ហ្វឹកហាត់ និងលេងទូទៅ។

ទំនាក់ទំនង 015 81 81 82/ 069 213 428/ 085 888 667

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Men Rasy
Phnom Penh

គ្រាប់ប៉េងប៉ុង​ផលិតផលរបស់ Double Fish (双鱼)

Call For Price