ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Allo Exercise Resistance Bands Set with Handles, Workout Bands

$89

Add to favorites

Description:


Product Features
● ➤Suitable for Every Fitness Level - Whether you are a beginner or an expert, these fitness bands are right for you. Through the various resistances it is possible to adjust the intensity of your training with the exercise bands to your personal goals.
● ➤Train different muscle groups - Use these fitness bands to perform rows, pulls, raises, and fly workout sets to exercise your arms, back, hips, legs, chest, and abdominal region.
● ➤Adjustable Resistance Levels - Comes as a set of 5 colored exercise bands. Yellow, Red, Green, Black, and Blue bands can also be combined together to provide up to 150 lbs of resistance. Metal clip system allows you to attach the included soft-grip handles or ankle straps for a more comfortable workout.
● ➤Portable for Traveling - This resistance cords kit comes with a cloth pouch. It is a great option for taking on vocation. It is very compact and does not overload your luggage.

Included in the Box:
● 5PCS X Resistance Bands
● 2PCS X Foam Handles
● 2PCS X Ankle Straps
● 1PC X Door Anchor
● 1PC X Carry Bag
__________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $89

🔎 Khmer Fitness Store
☎️ Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
📍 Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/
Website:
https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Allo Exercise Resistance Bands Set with Handles, Workout Bands

$89