ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 26, 2020

Phnom Penh

សម្ភារៈផ្ទះបាយអំពីអុីណុក

Call For Price

Add to favorites

Description:


សិប្បកម្មយើងខ្ញុំមានទទួលធ្វើសម្ភារៈផ្ទះបាយ និង តាមហាង 25ខេត្តក្រុង មានតប្រពន្ធ័ហ្គាសសុវត្ថិភាព

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

sroyhak
Phnom Penh

សម្ភារៈផ្ទះបាយអំពីអុីណុក

Call For Price

You might also like: