ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Dec 30, 2020

Phnom Penh

Fitbit Inspire 2

$139

Add to favorites

Description:


Earn Active Zone Minutes as you progress toward your weekly 150 minutes of heart-pumping activity and use 20+ exercise modes to track goals like distance, calories burned and more
Track all-day activity: your steps, distance, hourly activity and calories burned
Use 24/7 heart rate to track resting heart rate & better measure calorie burn
Enjoy 10 days of battery life for daily progress without constant charging. Varies with use and other factors
Track your time in light, deep and REM sleep, then get a Sleep Score to better understand your sleep quality each night
Stay inspired from the shower to the pool with this swimproof tracker (water resistant to 50 meters) and motivated by connecting with friends, competing in challenges, earning badges and celebrating goal milestones
Get call, text, calendar and smartphone app notifications right on your wrist. Notifications and app alerts are available on-device when your phone is nearby

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

AlphaKHOnline
Phnom Penh

Fitbit Inspire 2

$139