ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Echo Auto - Add Alexa to your car

$69

Add to favorites

Description:


Echo Auto - Add Alexa to your car

Product details
● Add Alexa to your car - Connects to the Alexa app on your phone and plays through your car speakers via Bluetooth or auxiliary input. Includes air vent mount.
● Designed for the road - With 8 microphones and far-field technology, Echo Auto can hear you over music, A/C, and road noise. Echo Auto is also designed for your privacy. You can press the microphone off button to electronically disconnect the microphones.
● Go beyond radio - Voice control Echo Auto through the Alexa app to play Audible audiobooks, listen to podcasts, or stream Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM, or radio stations from around the world with TuneIn and iHeartRadio.
● Just ask - Use your voice to play music, check the news, find the nearest gas station, and more.
● Do more with your voice - Make calls, set reminders, add items to your shopping and to-do lists, or manage your calendar.
● Alexa has skills - With tens of thousands of skills and counting, Alexa is always getting smarter.
● Set location-based routines - Alexa can automatically start a series of actions when you leave the office or get home.
● Ask for directions - Alexa can start navigation on your phone with supported apps like Waze, Google Maps, and Apple Maps. Not compatible with Apple CarPlay and Android Auto.

Technical Specifications
● Size: 3.3” x 1.9” x 0.5” (85 mm x 47 mm x 13.28 mm)
● Connectivity: Echo Auto connects to most cars that support Bluetooth to play music or that have an auxiliary input. It works best on cars that do not have Apple CarPlay or Android Auto.
● Bluetooth: Hands-Free Profile (HFP) support for calling, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of media sessions, Serial Port Profile for Bluetooth connectivity to Android phones and iPod Accessory Protocol for Bluetooth connectivity to iPhones.
● Audio: Eight microphone array. Supports auxiliary audio output.

● Included in the Box:
1x Echo Auto
1x In-Car Power Adapter
1x Micro-USB cable (1m)
1x 3.5mm auxiliary cable (1m)
1x Quick Start Guide
______________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service included from Amazon.
● FREE Delivery in Phnom Penh

Regular Price: $69

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/ |
Website: https://khmervehiclestore.blogspot.com/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

Echo Auto - Add Alexa to your car

$69