ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Duracell - 2032 3V Lithium Coin Battery - Long Lasting Battery

$7

Add to favorites

Description:


Product details
● Lithium Coin Battery: Duracell's 2032 3V coin batteries provide reliable, long lasting power for your medical devices, security devices, electronics and more
● Long Lasting Power: Duracell coin batteries are engineered for long lasting performance
● Child Resistant Packaging: To help ensure the safety of your children, Duracell Lithium Coin batteries come in a child resistant package
● Guaranteed for 10 years in Storage: Duracell Lithium Coin batteries are guaranteed for 10 years in storage
● Number 1 Trusted Battery Brand: This Duracell 2032 lithium coin battery is equivalent to DL2032 and CR2032

Included in the Box:
2x Duracell - 2032 3V Lithium Coin Battery
___________
● Warranty and Service: 90-day limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.
● FREE Guideline to do Battery Replacement

Price: $7 (1x battery)
Price: $12 (2x batteries)
Price: $19 (4x batteries)

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/ |
Website: https://khmervehiclestore.business.site

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

Duracell - 2032 3V Lithium Coin Battery - Long Lasting Battery

$7