ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Autel MS300 Universal OBD2 Scanner Car Code Reader

$39

Add to favorites

Description:


Autel MS300 Universal OBD2 Scanner Car Code Reader, Turn Off Check Engine Light, Read & Erase Fault Codes

Product details
● TURN OFF CHECK ENGINE LIGHT: MS300 check engine code reader can read, clear generic, manufacturer-specific and pending codes.
● MECHANIC APPROVED: MS300 OBD2 scanner works with most OBDII compliant(OBD2 protocols
● DIAGNOSE IN SECONDS: MS300 auto code reader features easy to use 2 button design to read, clear DTCs to help home mechanics locate car problems fast.
● SMOG CHECK: MS300 car code reader retrieves I/M Readiness status to check emission-related systems like misfire monitor, fuel system monitor, comprehensive components monitor, O2 sensors, EVAP to help your vehicle ready pass the annual smog check.
● NO BATTERY NEEDED: MS300 OBDII scan tool communicates with vehicles through standard 16-PIN OBD2 cable and it’s powered by vehicle directly- no battery needed. Please follow the correct usage order: Engine off- Plug MS300 in- Turn Ignition On.
● RETRIEVE VIN NUMBER: MS300 engine code readers can retrieve VIN (Vehicle Identification Number) on 2002 and newer vehicles supporting Mode 9 for quick vehicle identification and cut time spent locating the cause why the check engine light is on.
● RISK-FREE PURCHASE: Autel MS300 vehicle code reader comes with 30 Day Refund or Replacement

Included in box:
1 X Autel MaxiScan MS300 Main Unit
1 X 16 PIN Standard OBD2 Cable
___________
● Warranty: 7-day warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/ |
Website: https://khmervehiclestore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

Autel MS300 Universal OBD2 Scanner Car Code Reader

$39