ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Autel MaxiTPMS TS508 with Free Screen Wiper Relearn Tool

$359

Add to favorites

Description:


Product details
● With Quick Mode and Advanced Mode options, the most fast way to complete TPMS work. TPMS diagnose, read/clear TPMS DTCs, Check Key FOB which could accurately test the key fob to make sure if it is in top condition.
● TS508 is a new generation TPMS diagnostic & service tool specially designed to activate all known TPMS sensors, read TPMS sensor status, check TPMS system health condition, program MX-sensors and conduct TPMS relearn. TS508, the starting TPMS kit with one tool, can be your right choice to experience AUTEL TPMS lines.
● The Programming function allows users to program the sensor data to the MX-Sensor and replace the faulty sensor with low battery life or one that is not functioning. TS508 is capable to program AUTEL MX-Sensor with 4 programming options: Copy By Activation, Copy By Manual Input, Auto Create and copy by OBD( TS408 CAN NOT).
● TPMS Relearn & Resetting: Included relearn by OBD ( TS408 CAN NOT DO), it provides users with quick access to the vehicle’s ECU, enables users to do TPMS diagnostics, such as reading/writing sensor IDs on vehicle ECU and reading/ clearing codes of TPMS system, and to save data for later reviews and printing. TS508 TPMS tool provides on-tool relearn procedure for every TPMS equipped U.S., Asian and European vehicle and helps you reset the TPMS system.
● TS508 with Free Lifetime Software Updates: Register and update tools upon purchase to guarantee the latest vehicle coverage. Visit www.maxitpms.com for more details

Product features
● Autel MaxiTPMS TS508
● The TS508 TPMS tool offers the option to choose one of two service modes from the home screen, to provide faster and smarter TPMS repairs.
● Compatible with domestic, Asian and European TPMS-enable vehicles
● Compatible with domestic, Asian and European TPMS-enable vehicles
● Activates/reads All TPMS Sensor
● Displays Vehicle-specific Relearn Procedures
● Connects to vehicles via OBDII port to diagnose complete TPM system
● Features Autel's exclusive At-A-Glance TPMS Status Screen
● Program MX-Sensors to replace OE sensors on 98 percent of the sensors on the road Free Technical Support
● Activate Sensors
● Activate TPMS sensors on domestic, Asian and European vehicles. Display sensor ID & battery level and tire pressure and temperature.
● Diagnose System Fault
● Autel's TPMS tools are the only TPMS tools on the market that feature an at-a-glance status screen enabling technicians to quickly pinpoint system faults.
● Program MX-Sensors
● Both Quick and Advanced Modes Enable the technician to easily program/clone MX-Sensors to replace OE sensors on 98 percent of the vehicles on the road today.
● EXCLUSIVE TPMS STATUS SCREEN
● Read ECU sensor ID;
● Check sensor ID and ECU ID matching condition;
● Read DTCs from ECU and erase DTCs;
● View DTCs detail description;

___________
● Warranty: 7-day warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $359

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/ |
Website: https://khmervehiclestore.business.site

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

Autel MaxiTPMS TS508 with Free Screen Wiper Relearn Tool

$359