ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

AstroAI Digital Tire Pressure Gauge 150 PSI 4 Settings for Car

$19

Add to favorites

Description:


AstroAI Digital Tire Pressure Gauge 150 PSI 4 Settings for Car Truck Bicycle with Backlit LCD and Non-Slip Grip

Product details
● Check out our VIDEO on the left side and take a quick tour of AstroAI tire gauge! Backlit LCD display and Lighted nozzle for visibility in dimly light areas, best gift for men and women
● Designed to maintain correct tire pressure, reduce tire wear and extend tire life; Digital display reading instantly and clearly being shown, no longer do the guesswork of analog gauges
● Nozzle easily forms a seal with the valve stem on schrader valves, giving quick and accurate readings in 0.1 increments; 4 settings with range: 4-150PSI / 0-10Bar / 0-10Kgf/cm² or 0-1000KPA
● Simply press "ON/UNIT/OFF" button to turn on the tool, select the range, and automatically shut off in 30-40 seconds to save the power; Non-slip texture makes it easy to hold onto and the ergonomic design is both suitable for men and women's hands.Gauge automatically resets when taking pressure, no need to calibrate or reset the device
● 1 Year Warranty and battery included; Perfect car accessories gifts for men; Versatile use for cars, trucks, motocycles, bicycles etc but not compatible with presta stems

Included in the Box:
1x AstroAI Digital Tire Pressure Gauge
4x Lithium Metal batteries required. (included)
___________
● Warranty and Service: 90-day warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $19

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/ |
Website: https://khmervehiclestore.business.site

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

AstroAI Digital Tire Pressure Gauge 150 PSI 4 Settings for Car

$19