ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

AstroAI Digital Tire Inflator with Pressure Gauge, 250 PSI Air Chuck

$39

Add to favorites

Description:


Product details
● ADVANCED ACCURACY: Professionally calibrated to always return an accurate reading within 1% of the exact pressure of your tire. No more guessing! Accurately measures in a range from 0-250 PSI (0-17.2 Bar; 0-1724 Kpa; 0-17.5 kg/cm^2). Ideal Gifts for Men
● INCREASED SAFETY: Properly inflated tires provide better performance in all weather conditions, decreasing the likelihood of flats, explosions, and crashes; Increase your MPG and save money on fuel costs and tire wear
● ALL-IN-ONE FEATURES: The LED backlit screen features measurements in PSI, KPA, Bar, and Kg/cm^2; Includes an inflator, straight locking chuck, gauge, hose, and bleed valve, all in one unit; Compatible with both ¼” and ½” NPT air compressors outputs
● SUPERIOR CONSTRUCTION: Built of high quality, heavy duty stainless steel and brass components that provide lasting performance; Handle the pressure of Cars, Trucks, Motorcycles, SUVs, off road vehicles, RVs, Trailers, and more thanks to a leak-proof close flow valve in the lock-on chuck
● BATTERY SAVER: Auto On when pressurized air is detected, Auto Off after 20 seconds of inactivity; 3 Year warranty provided by AstroAI

Included in the Box:
1x AstroAI Digital Tire Inflator with Pressure Gauge
2x 2 AAA batteries required. (included)
___________
● Warranty and Service: 90-day warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $39

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerVehicleStore/
Website:
https://khmervehiclestore.business.site

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmervehiclestore
Phnom Penh

AstroAI Digital Tire Inflator with Pressure Gauge, 250 PSI Air Chuck

$39