ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

048-Many Silver RAV4-L 2001 Android Camera ប៉ុង2/1 បើកដំបូល

$204

Add to favorites

Description:


$11700-$204 048-Many Silver RAV4-L 2001 Android Camera ប៉ុង2/1 បើកដំបូល ពូកស្បែកហ្សុីន មុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះ ម៉ាសុីនឆេះស្ងាត់ល្អស្ទុះខ្លាំង 011/016/066-992177 បង់មុន20-30% Pak Lean Garage via Google map: https://goo.gl/maps/YSrJxXZiKZy

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Phea Pak
Phnom Penh

048-Many Silver RAV4-L 2001 Android Camera ប៉ុង2/1 បើកដំបូល

$204