ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Jan 2, 2021

Phnom Penh

Blackhead Remover [Newest] - Rechargeable Pore Acne Remover

$45

Add to favorites

Description:


Product details
● Skin care salon at home - iCareinn Blackhead Remover is a facial pore suction tool which removes blackheads, rough skin, exfoliates dead skin, reduces oil and deeply cleans face pores making your skin clean, tighten and refreshed.
● Professional - Blackhead extractor has 4 different suction facial heads for different kinds of skin, which makes it professional and more efficient pore vacuum cleaner.
● Effective - Pore facial extractor has 4 adjustable suction power levels that can deal with different kinds and parts of skin, so that you can choose the most suitable power to effectively suck out all the blackheads and acnes without hurt your skin.
● Rechargeable & Low noice design - Blackhead vacuum is made of high quality ABS and eco-friendly materials, using non-invasive and non-irritating vacuum suction technology. It is low noice blackhead extractor with USB charging durable battery and 55 KPA suction power.
● Guarantee - Vacuum Blackhead Remover has 18 months warranty from us, you can return pore suction tool and get full refund within 45 days after delivered. Feel free to contact us, we will reply as soon as we can.

About how to Use this Blackhead Remover Machine:

Step 1. Wash your face to keep it clean and dry.
Step 2. Use a facial steamer or hot towel or exporting liquid for 10 minutes to warm your face and open up your facial pores.
Step 3. Press the power button and select the intensity level of suction. Start from the lowest level. Hold the vacuum pore extractor and move it streight and back. Do not stay on one spot over 2s. Tips Turn on/off: Press the power button for 5 seconds to turn it on or turn it off. During the process you can press the power button for one second to stop or carry on.
Step 4. Apply a cold mask or other facial toner to restore your skin and close your facial pores and after that apply face moisturizers.

Product Specifications:
● Built-in Battery Capacity: 500 mAh
● Suction Power: 55 Kpa;
● Rated power - 1,8W;
● Charging Time: 1h-1.5h
● Working Time: 1h-2h
● Product Size: 177 mm x 53.4 mm.;
● Weight: 0.48lb

● Included in the Box:
1x Machine
5x suction cups
1x USB cable
1x Charging base
1x Product instruction
____________________________
● Warranty: 30-day limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh

Price: $45.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerGroceryStore
Website:
https://khmergrocerystore.blogspot.com/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmergrocerystore
Phnom Penh

Blackhead Remover [Newest] - Rechargeable Pore Acne Remover

$45